Villa RamsWoerthe

Ramswoerthe is gebouwd door Jan Hendrik Tromp Meester in 1899.De totale

kosten voor deze kapitale villa was  75.582 gulden.Een van de kamers heeft 

het originele plafond nog , mem heeft nu gekeken onder de andere  plafons

en heeft men de verf verwijderd .En er onder zitten prachtige schilderingen

,men is nu van plan om deze  weer te voorschijn te halen.In het hele huis 

treft men bij de versieringen  en afbeeldingen apen, uilen, hagedissen  pan-

ter achtige dieren aan.In de hal  waar een schoorsteenmantel staat prijkt 

twee maal het wapen van de  Trompmeesters .Er tussen staat een onderdeel

van van het oude wapen van Steen-

wijk, het anker. verstrengeld  met met

een slang in deze afbeelding. De wan-

den zijn beschilderd met agrarische  taferelen gemaakt door  kunst  schilder Co Breman.Wanneer de

gebrandschilderde  glas in loodramen in het trappen portaal geplaatst zijn is niet  helemaal duidelijk

Waarschijnlijk pas na de bestemming  dat Ramswoerthe kreeg als gemeentehuis.Het heeft als  symboliek

de lente.Het glas en lood werd gemaakt  door A. Le Comti.In een van de kamers boven  bevat een  drie-

luik met links het wapen van Overijssel midden Steenwijker wapen  en rechts het Nederlands wapen.Het

park  is in de Engelse landschap stijl ingericht.De speelse vormen en kleuren van de Jugendstil zijn na-

melijk ook  gebruikt in het park. Copijn heeft geen gebruik gemaakt van rechte belijningen of een sym-

metrisch geheel.Achter  in het park was een kegelbaan aangelegd op een recht stuk laan, die door de

gehele familie werd gebruikt. Vader  en zoons hielden zich hier ook bezig met het ringsteken to paard.

Aan het eind van de laan stond een prieeltje,  waarin de familie bij regen kon schuilen.Het park is door de

jaren heen sterk veranderd. Waar nu de Burgemeester  Voetelinkschool, het clubhuis "De Korf" en enkele

huizen staan, was vroeger een grote boomgaard. Toen stonden  er in het park diverse woningen, schuren

en kassen. Nu staan in het park alleen nog de woning van de  parkwachter en meer naar voren de bode

woning. In het park stond tevens een thee koepel, waarvan de wanden  op dezelfde wijze beschilderd waren als in de villa. De koepel had een

bijzonder rustiek uiterlijk, de stijlen en  schoren waren voorzien van stucwerk in boom schors structuur.In 1974 brandde de thee koepel geheel

af. Plannen  tot herbouw waren er wel, maar  de koepel is nooit meer de mooie koepel van vroeger geworden. Ook stond er  vroeger in het park

een muziektent. Door de bouwvallige toestand moest deze echter worden gesloopt. En er is nu  een nieuwe muziek tent geplaatst   vlak bij de

theekoepel op het gras veld.

Jugendstijl verklaring

De Jugendstil is een stijl die rond 1895 ontstaan is  ten gevolge van propaganda in het tijdschrift 'Die  Jügend'. Die Jügend ging vooral tegen de

historische stijlen in, die in de 19 e eeuw duidelijk  overheerst hadden. De reactie bestond uit planten  vormen en vogels etc., die decoratief

toegepast werden, en waarbij diepte en schaduw vermeden  werd.Het was  een  harmonie waar de mens  em  natuur centraal staan.In Frankrijk

was één van de belangrijke mensen in de Jugendstil -in dit gebied  Art Nouveau genoemd- Samuel Bing. Samuel Bing  was een handelaar in

Japanse kunst, en had de winkel Maison de l'Art Nouveau. De stijl die hij  toonde kwam overeen met de Jugendstil, en deze  stijl werd in

Frankrijk bekend als de Art Nouveau, genaamd naar de naam van de winkel van Bing

Wanschilderingen

Co.Breman Breman, die zijn domicilie had in het Gooi, werd bij zijn artistieke uitingen vaak geïnspireerd door  agrarische beelden als zomerse

akkers, bloeiende velden en zoals in het gemeentehuis van 

Steenwijk de daarmee verwante taferelen.Breman is vooral be-

kend geworden omdat hij een  gebruiker was van een bepaalde

schilder techniek, het Pointillisme. Pointillisme is een verf  tech-

niek, waarbij vlakken worden opgevuld met punten en strepen

van een onvermengde  (primaire) kleur. Meest bekende Neder-

landse gebruiker van het Pointillisme is Bremans  tijdgenoot

Vincent van Gogh geweest. Breman gebruikte het Pointillisme

alleen als het hem  uitkwam. Zo is het mogelijk, dat zijn werk wel

en niet gepointilleerde delen vertoont. Op de  wandschilderin-

gen in het gemeentehuis komen geen gepointilleerde delen

voor.Het maken van  wandschilderingen in Rams-Woerthe was

één van Bremans grote werken. De uitbeelding van de  agra-

rische taferelen is in perfecte harmonie met de gebrandschil-

derde glas-inloodramen in het  trapportaal.De wandschilderingen laten de gehele kringloop zien van het agrarisch gebeuren. Van  het ploegen

en het zaaien, via dorsen en het scheiden van het kaf van het koren, naar het malen  en brood bakken zijn de gangen van het graan aangege-

ven. Deze beschilderingen kunnen als  uniek worden ervaren. Breman maakte twee andere wandschilderingen in gebouwen in Utrecht  en

Laren, maar beide zijn inmiddels afgebroken, zodat Bremans werk in deze omvang alleen in  Steenwijk nog te aanschouwen is.Helaas zijn deze

wandschilderingen op veel plaatsen zwaar  beschadigd door afbladderen van de verf. Al een paar maal is men tot restauratie overgegaan, 

echter zonder doeltreffend resultaat.Moest de gemeenteraad in 1919 nog een bedrag uitgeven  van 10.000 gulden voor de inrichting en ver-

bouwing van RamsWoerthe ,in de toekomst zal de  gemeente- raad wellicht een bedrag dat aanmerkelijk hoger ligt uitgeven voor de restau-

ratie en  het behoud van de unieke wandschilderingen van Cc Breman, wil men deze voor het nageslacht  bewaren.Van Breman is in het raad-

huis van Steenwijk nog een ander werk te vinden: een  schilderij, voorstel- lende een moeder, die haar kind sprookjes vertelt. Het in Jugend- stijl 

geschilderde schoorsteen werk, dat in de raadzaal hangt, is in 1976 door Christiaan Frederik, een  zoos van Jan Hendrik Tromp Meesters, aan de

gemeente Steenwijk geschonken.Volgens  Christiaan Frederik heeft het laten vervaardigen van dit doek, in opdracht van zijn vader, meer  ten

doel gehad dan een muur te sieren. ,Ik zie in het schilderij een droom en een wensdroom,  namelijk dat vaders wens en hoop, dat met en door

het stichten van een grote villa en een mooi  park, niet alleen voor zichzelf en zijn gezin voor lange tijd, maar ook voor de bevolking van zijn  ge-

liefde en gewaardeerde stad, een bijzondere verrijking zou ontstaan voor nog veel langere  tijd: daarom werd het park van het begin of aan voor

iedereen vrij toegankelijk gesteld.

RamsWoerthe

Gasthuislaan 2

Steenwijk (Overijssel) Tel. (0521) 53800 

RamsWoerthe geopend voor publiek.

Ook kan men de expositie van Hildo Krop bezichtigen.