ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543

GROENTEVEILING

                                                                                                        
Groenteveiling     De groentenkwekers brachten vroeger hun groen- ten altijd per punter naar Steenwijk; voor het ge- maaltje moesten hun vaar-tuigen dan worden geschut. Hier waren namelijk sluizen, die later ook zijn ver- dwenen. De groentenkwekerij kwam toen op volle gang en de Oostermeenthe speelde een grote rol bij de tuinbouw. Er zijn wel tijden geweest, dat er in Steenwijk en omgeving gebrek was aan groente, maar sinds de ontginning van de Oostermeenthe had men ruimschoots voldoende. Wisten aanvan- kelijk de tuinders zelf de groenten aan de man te brengen, toen de kwekerij op de Meenthen zich steeds uitbreidde, werd het initiatief genomen om in Steenwijk een Coöperatieve Veilingvereni-ging op te richten. Op 9 september 1912 werd de oprichting een feit en op 10 juni 1913 veilde men  de eerste groente  op stukje grond, dat door de
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
gemeente was afgestaan. Deze groenteverkoop werd gehouden bij het z.g. „wiede gat" achter de voormalige Pasman's fabrieken. De opzet was zeer klein, maar het ging voorspoe-dig met de jonge veilingvereniging, zodat deze weldra moest worden uitgebreid. Het geschiedenisboek vertelt, dat de heer L. ter Horst voor- zitter was en tevens veilingmeester. J. Visser was tweede voor-zitter en de heren H. M. J. Doom secretaris, J. J. Bijkerk Czn. tweede secretaris, G. Jansen penning- meester en verder hadden nog in het eerste bestuur zitting de heren R. Beute en A. Aalderson. De kwe-kers moes-ten in het begin zelf voor verpakkingsmateriaal zorgen en een ieder ging zijn eigen gang. De verkoopgeschiedde geheel anders dan tegenwoordig. Augurken bijvoor-beeld werden per duizend stuks verkocht. Deze manier van verkoop voldeed echter niet en er werd overgegaan tot een andere methode: de vereniging stelde verpak-kingsmateriaal beschikbaar. Eerst waren het manden, maar in 1936 kwamen pas de houten kisten, waar allerlei kleingoed in verpakt kon worden. In het eerste jaar, dat de veiling op gang kwam, werd voor een bedrag van f 49.978,— aan groenten ge-veild. In de oorlogsjaren 1914—'18 ging het uitstekend met de groentekwekerij in Steenwijk. Er werd toen een omzet geboekt van f 225.296,68. Deze aanvoer was te danken aan de tuinbouw op de Oostermeenthe. In die tijd was er veel export naar Duitsland, maar na 1918 kwam er een grote teruggang voor de veiling. Zelfs zo, dat er in 1922 voor slechts f 60.000,— werd verhandeld.In 1925 verhuisde de veiling naar het terrein van de Spoorwegen en een jaar later werd de Coöperatieve Veilingver-eniging Steenwijk en Omstreken W.A. opgericht. Dit W.A. werd later gewijzigd in G.A. De vereniging beschikte over een veilingklok, die in het jaar 1923 in gebruik werd ge-nomen. Voordien was de heer P. Zwolle lange tijd afslager. De veilingvereniging kreeg in 1939 een definitieve plaats: het terrein waar ze nu nog is gevestigd en dat toebehoorde aan de houthandel firma Aberson. Zo heeft de Meenthe bij de Steen-wijken tuinders lange tijd een belangrijke rol vervuld. Toen echter een terugslag kwam in de groentekwekerij, besloot de N.V. de gezamenlijke tuinders  het tuin-bouwbedrijf op te geven, waardoor de Oostermeenthe als tuin-bouwgebied verlo-ren ging. Dit betekende een versmalling van de tuinbouwbasis, die in latere jaren ongetwijfeld haar invloed heeft doen gelden. Het groenten kweken op de Meenthe had zeker enkele nadelen, want in het voorjaar waren de gewassen vrij spoedig aan vorst onderhevig. Ook ontstond er in de appel- en pruimenbomen veel ziekte. Mede door deze moeilijkheden werd in de twintiger jaren het groenten kweken op de Oostermeenthe gestaakt en werden de gronden ingezaaid voor grasland. De Meenthen hebben nog een andere betekenis gekregen door de destijds in gebruik genomen ijsbaan, de z.g. „Vlakte". Deze landerijen waren toen bij de winter- dag een plekje van vermaak, want wanneer het vele Drentse water door de oude Steenwijken Aa kwam op- dringen, liepen de meeste landerijen onder water en was het één grote ijsvloer. Jacob Bijkerk bezat een ijsslee en suisde toen, als de wind een beetje krachtig was, over de grote ijsvlakte. Daarnaast hebben hier vele Steenwijkers de eerste stappen gedaan op de gladde ijzers, want men kende nog geen ijsbaan Op de Woldmeenthe kreeg men ander vertier, want in de begintijd van de vliegmachine werden op het zogenaamde „hoge tin" de-monstraties gehouden met vliegtuigen en parachutespringers. Wat zal dit complex grond, of ten- minste een deel daarvan, nog in de toekomst voor Steenwijk gaan betekenen? Immers een grote strook hiervan is bestemd voor industrieterrein en misschien zullen daar in de komende tijd weer velen werk vinden, zo-als dat vroeger het geval was met het weiden van vee, het afgraven van veen en het kweken van groenten.
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

GROENTEVEILING

                                                                                                        
Groenteveiling     De groentenkwekers brachten vroeger hun groen-ten altijd per punter naar Steenwijk; voor het ge-maaltje moesten hun vaar-tuigen dan worden geschut. Hier waren namelijk sluizen, die later ook zijn ver-dwenen. De groentenkwekerij kwam toen op volle gang en de Oostermeenthe speelde een grote rol bij de tuinbouw. Er zijn wel tijden geweest, dat er in Steenwijk en omgeving gebrek was aan groente, maar sinds de ontginning van de Oostermeenthe had men ruimschoots voldoende. Wisten aanvan-kelijk de tuinders zelf de groenten aan de man te brengen, toen de kwekerij op de Meenthen zich steeds uitbreidde, werd het initiatief genomen om in Steenwijk een Coöperatieve Veilingvereni- ging op te richten. Op 9 september 1912 werd de oprichting een feit en op 10 juni 1913 veilde men  de eerste groente  op stukje grond, dat door de

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad