Hoewel beide kerken landelijk op 17 juni 1892 fuseerden, konden de Christelijke

Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in

Steenwijk pas vanaf 1 maart 1914 door één deur. Tussen  1892 en 1914 heetten

beide kerken overigens officieel al Gereformeerde Kerk, zij het dat de Chris-

telijke Gereformeerde Gemeente Gereformeerde Kerk A genoemd werd, en de

Neder-duitsche Gereformeerde Kerk  Gereformeerde Kerk B; beide waren in

die tijd overigens geheel zelfstandig, ook al werden ten aanzien van de

kerkelijke samenleving afspraken gemaakt. Op 1 maart 1914 smolten ook

plaatselijk de twee kerken samen en ontstond in Steenwijk de Gereformeerde

Kerk.

De laatste kerkdienst in de gereformeerde kerk aan de Onnastraat werd

gehouden op 4 maart 2012.

Gereformeerde Kerk niet meer in gebruik.

De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Steenwijk werd op 1 december 1835

geïnstitueerd. Na ‘in de huizen’ van gemeenteleden te hebben gekerkt werd in 1842 een

eigen kerk in gebruik genomen. Omdat de Gereformeerde Kerk van Steenwijk groeide, werd

een grotere kerk nood-zakelijk. In 1922 werd aan de Onnastraat de Binnenkerk in gebruik

genomen; de eerste steen van het kerkgebouw werd, ook getuige de gedenksteen in de

muur naast de hoofdin-gang van de kerk, gelegd door de toenmalige plaatselijke

gereformeerde predikant, ds. C.W.E. Ploos van Amstel, die van 1920-1929 aan deze kerk

verbonden was. Na de ingebruikname werd de oude Afgescheiden kerk afgebroken.

Doleantie.

Sinds 21 april 1887 was in Steenwijk ook een Nederduitsche Gereformeerde Kerk gevestigd,

afkomstig uit de landelijk door dr. Abraham Kuyper geleide zogenoemde Doleantie, de

tweede orthodoxe uittocht uit de Nederlandse Hervormde Kerk.