© 2019 Albert
STEENWIEK

Bekende Steenwijkers

Berend ten Broecke of Bernardes Paludanus 1550-1633 Roeles Berend 1802-1891 Salco Tromp Meesters 1816-1895 Henderik Cordes 1824-1902 Jan Tromp Meesters 1847-1918 Albert Smid 1848-1935 W.L Stokvis 1849-1938 Jan Hendrik Tromp Meesters 1855-1908 D.H. Wicherson 1856-1934 Jan Krop 1872-1906 Leo Polak 1880-1941 Henderik de Vroome 1882-1957 Hildo Krop 1884-1970 Frans Nipperus 1912-2000 Albert van Dijk 1915-1984 Henderik Bruinenberg 1917-1972 Pieter Schep Timo Osse 1917-1987 Lammert de Weme 1919-2006 Cees Winters 1926-1993 Bertus Brummelen 1935-1997 Hilco Robaard 1935-19 Anne Beeltje 1938-2008 Geert van Son 1941-1991 Frederik Oosterhof 1952-2002 Gerard Rutger Buisman 1952-2011
Geboren in Steenwijk en overleden in Enkhuizen. Was een Nederlands weten- schapper en arts. Hij is vooral beroemd geworden om zijn rariteitenkabinet. Dit rariteitenkabinet was het eerste kabinet van belang in Nederland. Beurtschipper. Onderhield van 1845-1861 een beurtveer op Sneek, voortgezet door zijn nazaten die met vier schepen (Stad Steenwijk I-IV) ook op Groningen voeren. De Fa. Roeles begon in de jaren dertig een transportbedrijf met vracht- auto’s. In 1936 werd de laatste boot verkocht. In 1945 werd het 100jarig bestaan van het Scheepsveer herdacht. Sinds 1743 exploiteerde men aan het Steenwijkerdiep een eek- en volmolen en oefenden leden van dit geslacht beroepen uit als leerlooier, runhandelaar en lijm- zieder. In de jaren dertig van de vorige eeuw breidde zij haar activiteiten drastisch uit. De molen aan het Steenwijkerdiep werd ingericht als houtzaagmolen en de gebroeders Hendrik en Salco Tromp Meesters richtten een firma op, die zich spe- cialiseerde in de houthandel en de ver-werking van hout. Fotograaf, uitgever van ansichtkaarten. Was aanvankelijk horloge- en klokkenma- ker, sinds 1860 stadsklokkenist in Steenwijk. Vanaf 1865 was hij actief als por- tret- en landschapsfotograaf, in 1879 opgevolgd door B. Hogewind. De ansicht- kaarten met zijn naam behoren tot de oudste van Steenwijk en omgeving. Aan Meppelerweg liet hij in 1897 de villa Nijenstede bouwen en was Lid prov. Staten Overijssel en was ook gemeenteraadslid. Boekdrukker/schrijver/ dichter. Was populair om dat hij de beschouwing in dia- lect deed en wel onder het pseudoniem Joris Goedlevenen. Deed dat veel in Algemeen Nieuwsblad voor Steen-wijk en omstreken. Rabbijn .Was sinds 1868 werkzaam als voorganger in Dwingeloo, Tilburg, Delft, Amsterdam, New York en Boston. Van 1885-1929 was hij voorganger en gods- dienstleraar van de joodse gemeen-te in Steenwijk. Als geleerde vertaalde hij gedichten naar het Hebreeuws en publiceerde hij in de periode 1875-1938 in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Hij maakte deel uit van verschillende besturen en werd alom gerespecteerd. Zijn graf bevindt zich op de Joodse Begraafplaats in Steen-wijk. Jan Hendrik Tromp Meesters heeft zich vooral ingezet voor de verbetering van het onderwijs in Steenwijk en bouwde ook het mooie gebouw RamsWoerthe en lied het Park RamsWoerthe aan-leggen. Industrieel. Volgde in 1898 zijn vader op als eigenaar van de houtzagerij annex houthandel De Eikel aan het Steenwijkerdiep. Stelde, als eigenaar, het landgoed De Bult open voor het publiek. Zette zich, als lid van de gemeenteraad (1896- 1909), in het bijzonder in voor de gezondheidszorg. Was van 1908-1922 voorzitter van de Kamer van Koophandel en in 1923 initiatiefnemer tot oprichting van de vereniging Steenwijker Belangen Banketbakker in de Oosterstraat zoon was Hildo Krop. Was een Nederlands filosoof, rechtsgeleerde en een bekende verkerende. Henderik is geboren in Dalen en zijn vader was commies en als zodanig werkzaam bij de Steenwijker Stroopfabriek, belast met de inning van accijns op suiker. Ook Hendrik was voorbestemd tot dit vak, maar hij haakte af, En werd melkcontroleur in Smilde, Olde-holtpade en Wolvega. Later vestigde hij zich in de Gasthuisstraat in Steenwijk, waar hij een melksalon dreef en een limonadefabriek exploiteerde. Daarnaast bleef hij 'aan huis' het beroep van melkcontroleur uit-oefenen. Hij trad toe tot de S.D.A.P. en vertegenwoordigde die partij in de gemeenteraad van Steenwijk van 1919 tot 1939. Van 1939 tot 1941 was hij wethouder. Na de oorlog was hij opnieuw wethouder (van 4 december 1945 tot 3 september 1946) in de Gemeente Steenwijk. Toen trad hij toe tot het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel en werd hij daarnaast waar-nemend Commissaris der Koningin. Hij heeft zich intensief beziggehouden met het sociale en culturele leven in Steenwijk en daarbuiten. Hildo koos, na een gedegen koks-en bakkersopleiding, voor het kunstenaarschap. Al snel na zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten maakte hij naam en werd hem door de gemeente Amsterdam een dienstverband aangebo- den. Na veertig jaar voor de gemeente Amsterdam te hebben gewerkt, werd hem uiteindelijk in 1956 de eretitel van Stadsbeeldhouwer van Amsterdam toegekend. Uit deze jarenlange relatie zijn ontelbare werken voor de stad Amsterdam voort- gekomen. In de stadsuitbreidingswijken van tussen de beide wereldoorlogen, op bruggen en in parken treft men werk van Hildo Krop aan. Ambtenaar, verzetsman, raadslid. Werkte van 1937-1977 bij de Provinciale Water- staat, onder meer bij de aanleg van de Blokzijlseweg, de laatste jaren als tech- nisch hoofdambtenaar. Was in 1945 commandant van de binnenlandse strijd- krachten in Steenwijk, daarvóór actief als verzetsman en bij hulp aan onderdui- kers. Was in 1954 medeoprichter van V.V. d‘ Olde Veste, van 1970-1986 gemeen- teraadslid voor de ARP (later CDA) en vele jaren lid van de Commissie Oudheid- kamer Roepnaam Alle. industrieel. Nazaat uit een oud geslacht van koperslagers in de Woldstraat. Ontwikkelde sinds 1957 zijn loodgieterbedrijf tot een productiecen- trum van kunststofleidingsystemen dat, onder de naam DYKA, het grootste bedrijf in Steenwijk is. Bijnaam: De Brune; Steenwijkerwold 20 november 1917 Steenwijk 14 augustus 1972), foto-journalist. Fotografeerde en schreef over de geschiedenis van land en volk van Noordwest Overijssel. Zijn meest bekende boeken zijn: De tijd vertelt; over het leven in de Noordwesthoek (1959), Wij in Steenwijkerwold (1964; ook als film in 1961) en Duizend jaar Steenwijk (1965). Woonde sinds 1944 op verschillende plaatsen in en om Steenwijk. Kleurrijk figuur die zich, al wervende, met tekenen en schilderen bezig hield. Hotelier. Exploiteerde het bekende familiebedrijf hotel-restaurant De Gouden Engel en liet dit in 1954 verbouwen. Was van 1972-1984 voorzitter van Horeca Nederland en werd in 1982, tijdens het interna- tionale horecacongres in Parijs, benoemd tot ereburger van die stad. Politieambtenaar. Was sinds zijn komst in 1952 een bekend politieman met grote verdiensten voor de Steenwijker gemeenschap. Was daarnaast KNVB-consul, me- deorganisator van de Avondvierdaagse, speler en leider in het bedrijfsvoetbal en van 1956-1994 sportverslaggever voor de OSC. Administrateur, wethouder. Was van 1950-1987 als staladministrateur in dienst van de zuivel-fabriek Ons Belang in Tuk. Daarnaast was hij van 1958-1973 lid van de gemeenteraad van Steenwijkerwold voor de CHU en van 1973-1983 wethou- der van de gemeente Steenwijk voor het CDA en beklede verschillende bestuurs- functies. Juwelier, antiekhandelaar. Werd in 1986, bij een omroepersconcours op De Markt, gekozen tot stadsomroeper van Steenwijk. Promotor van de Oranjevereniging en van toeristische activiteiten. Was oprichter en voorzitter van de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers in Nederland. Veehouder, bestuurder. Was van 1958-1997 veehouder aan de Bergweg in Tuk. Daarnaast was hij sinds 1970 bestuurslid en van 1976-1981 voorzitter van de NOVAC (etc.), van 1970-1991 commissaris van de Bondsspaarbank (etc.), sinds 1971 bestuurslid en van 1977-2006 voorzitter van de Vereniging Het Heideveld, sinds 1973 raadslid van de gemeente Steenwijk en van 1974-1986 wethouder voor de VVD, sinds 1975 hoofdingeland en van 1986-1999 waarnemend dijkgraaf van het waterschap Vollenhove etc., van 1993-2008 voorzitter van de VUSO en van 1995-2004 voorzitter van de Stichting Stadsherstel Steenwijk. Sinds 2013 was hij voorzitter van het Stadsmuseum Steenwijk. Socioloog, wethouder. Was aanvankelijk sportleraar en leraar maatschappijleer. Werd in 1970 sportambtenaar bij de gemeente Steenwijk, sinds 1982 gemeen- teraadslid en van 1986 tot 2006 wethouder voor de PvdA, tevens locoburgemees- ter. Heeft veel bijgedragen aan behoud en promotie van Steenwijker kunst en cultuur, vooral van het werk van de in Steenwijk geboren beeldhouwer Hildo Krop. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de herinrichting van Steenwijks binnenstad (Stadsplan 2000) en van het woongebied Steenwijkerdiep. Onderwijzer, musicus. Was onderwijzer in Steenwijk en Vledder. Genoot sinds de jaren zestig landelijke bekendheid met het Combo Ger van Son, later Orkest Ger van Son, met een zeer gevarieerd repertoire. Freekie vaak genoemd. Straatfiguur die, ondanks zijn niet-alledaags gedrag, grote bekendheid genoot onder de Steenwijker bevolking. Een goedaardig man, prominent aanwezig bij vrijwel elk plaatselijk evenement. Gerard geboren aan de Gagelsweg, was dertig jaar actief in het onderwijs, de langste tijd op de RSG te Steenwijk, en doceerde verschillende vakken. Hij studeerde aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle, produceerde en presenteerde diverse programma's voor de lokale omroep en RTV-Oost en was promotor van het gebruik van de streektaal, wat blijkt uit zijn teksten en verhalen, een radioprogramma en het door hem opgerichte streektaalblad Hei-j 't wel 'elezen? Was troubadour. Zijn meest bekende nummer in Steenwijk, toen als lid van Les Chevaux, was de vertaling van de Engelse wals Mull of Kintyre van ex- Beatle Paul McCartney tot Steenwieker Toorn.