De grondlegger voor het bedrijf was de in Steenwijk geboren Gerrit Jan 

Aberson (1765-1825. Zijn ouders en  voorouders waren afkomstig uit de

Gelderse Achterhoek. Toen hij in 1794 trouwde met de Steenwijker Annigje 

Henderiks, was hij timmerman van beroep. Waarschijnlijk was hij van jongs af

aan al timmermansknecht; in later  archiefstukken wordt hij als aannemer

vermeld. Het gezin woonde aan het eind van de Neerwoldstraat, tegenover 

hrt toemalige Posthuis (nu Chinees). Naast hun woning was de timmerwerk-

plaats en winkel, onderaan  de  stadswal,op de hoek van de latere Paarde-

markt.Bedrif ging over van vader op zoon. Hun kleinzoon Hendrik (1833-

1893) bouwde het markante witte huis aan de Paardemarkt, dat in 1980 voor

de bouw van Prinsenhven moest  wijken. Het was Gerrit Jan Aberson (1876-

1955) die naam maakte met de bouw van de huidige spits van de int  Clemnstoren. Sinds 1558 moest de toren het zonder spits stellen.De spits

was er afgewaaid tijdens een zware  zuidwesterstorm.De architect W.A.M. ter Riele  stelde een restauratieplan op. Op 23 maart 1913 werd het

werk  gegund  aan Aberson voor Fl. 7223,00. Op 1 augustus 1914 vond de oplevering plaats. De constructie bestaat  sindsdien uit een 34 meter

hoge spits en vier 7 m hoge hoektorenstjes met een balustrade rondom. De toren onderging  in de jaren 1999-2005 een volledige restauratie

die ook door Aberson werd uit gevoerd. De grote - of Sint Clemskerk werd meerdere malen door de firma Aberson onder handen genomen.

Ansluitend op  de bouw van de torenspits werd in de jaren 1914-1916 een uitwendige restauratie van de kerk uitgevoerd.En  inwendig werd in

1930-1932  een aantal zaken uigevoerd. Maar de meest ingrijpende restauratie was  in 1974- 1981. Op 2 mei 1981 werd de kerk de kerk weer in

gebruik genomen in aanwezigheid van H.M.Koningin Beatrix en Z.K.H.  Prins Claus. De Kleine - of Onze lieve Vrouwekerk werd twe maal geres-

taureerd foor de firma Aberson.Tijdens de rastauratie  van 1960-1957, en begeleid door de Steenwijker architect H.J. van Ommen. Men kwam

daarbij in de westgevel een  fraai gebeeld-houdanker (uit het stadswapen van Steenwijk) te voorsschjijn.De laatste restauratie vondt plaats  in

de  jaren 2001-2002 toen werd het pannendek vernieuwd en de westgevel  met het torentje gerestaureerd. Hendrik Aberson (1915-1976) was

degene die het bedrijf leide na de tweede wereldoorlog hij genoot bekendheid  door zijn vele maatschappelijke functies die hij bekleede. In

1967 was hij gemeenteraadslid voor de VVD. Vier jaren na zijn overlijden verhuisde het bedriif naar het huidige adres de Dolderweg. H.J. van den

brink, die in  1978 in dienst van de firma was getreden, nam het bedrijf in 1984 over.Er werd veel bouw en restauratiewerk in  Steenwijk en omge-

ving uitgevoerd, maar later breide het wergebied gestaag uit over het gehele lanf. Enkele werken  die in Steenwijk onderhanden werden geno-

men waren 't Geveltien aan de Markt, voormalig Varkenwaag aan de  Scholenstraat en natuurlijk de prachtige villa RamsWoerthe. Ook nieuw-

bouw zoals de hotel Hiddingerberg en  particuliere woningbouw.Van de restauratieprojecten buiten Steenwijk waar mee de firma naam maakte

naam  maakte noemen we Stroinkgemaal aan de Zuiderzeedijk tussen Blokzijl en Vollenhove, de Grote kerk in Vollenhove  en voormalig ge-

meentehuis, de havezate Oldruienborgh, eveneens in Vollenhove, In Kampen  werd de  Broederpoort gerastaureerd, in Zwolle kantoor van de

voormalige Rijks Planologische Dienst, in Hattem het  stadhuis en in Deventer de toren van de Sint Lebu├»nuskerk en de beide westertorens van de Bergkerk.

Aberson Steenwijk

Aberson Steenwijk is een bedrijf dat veel  restauratietechniek uit voort in geheel Nederland. Het bedrijf bevond zich eerst  aan de Woldpoort 

hoek Neerwoldstraat  en is later verhuist naar de  Dolderweg.

Aberson Steenwijk

Dolderweg 32

Fax: 0521-513862

Telefoon: 0521-512463